Widzimy więc, że podejście Marksa do zagadnienia kształtowania się wyobrażeń i idei wchodzących w skład świadomości potocznej polega na analizie praktyki społeczno-produkcyjnej podmiotów tej świadomości. Jeśli praktyce tej nie towarzyszy refleksja teoretycz­na — co jest właśnie charakterystyczne dla każdego rodzaju świa­domości potocznej — to owe wyobrażenia ujmują jedynie empirycz­ny aspekt zjawiska, który ujawnia się w toku działalności życiowej nósicieli tej świadomości. Działalność ta, nastawiona głównie na za­spokajanie materialnych potrzeb jednostek, nie odsłania całego splo­tu zapośredniczeń danego zjawiska, które nie poddają się bezpośred­niej percepcji zmysłowej.Tak np. „przeciętny” człowiek widzi (w dosłownym tego słowa znaczeniu) jedynie cenę towaru, nie jest natomiast w stanie odpo­wiedzieć na pytanie (którego zresztą najczęściej sobie nie stawia): „Jak doszło do tego, że dany przedmiot występuje jako towar?” Py­tanie to może pojawić się u teoretyka, ale i ten nie udzieli właści­wej odpowiedzi, jeśli — jakby to powiedział Marks — będzie upra­wiał spekulację miast badać realne stosunki, które dany przedmiot czynią towarem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *