Należy jednocześnie zauważyć, że od tak rozumianej „ekonomii [ wulgarnej” Marks odróżniał ekonomię naukową, za przedstawicieli której — na gruncie myśli burżuazyjnej — uważał głównie A. Smi- i tha i D. Ricardo. Myśliciele ci odkryli wiele prawidłowości dotyczą­cych kapitalistycznego sposobu produkcji, przeanalizowali podsta­wowe zjawiska ekonomiczne i stworzyli system pojęć, które w du­żym stopniu odzwierciedlają adekwatnie liczne aspekty procesów ekonomicznych. Ograniczoność ich teorii spowodowana była — zdaniem autora Kapitału — przyczynami obiektywnymi. Mieli oni bo­wiem do czynienia z pierwszą fazą kapitalizmu, w której nie uwi- i doczniły się jeszcze z całą mocą wszystkie sprzeczności tego systemu, i Z drugiej zaś strony, ekonomiści ci posługiwali się metafizycznym sposobem myślenia, przez co nie byli w stanie ująć badanych rzeczy i zjawisk w dialektycznym ruchu.Niemniej jednak teorie te uważał Marks za naukowe, podobnie jak analizy ekonomiczne Arystotelesa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *