W jego Ontologii bytu społecznego znajdujemy na­stępującą uwagę: „Ontologiczna krytyka życia potocznego, jego wpływu na poznanie naukowe, a także wpływu odwrotnego, mo­żliwa jest dopiero na gruncie marksizmu (co prawda jeszcze nie po­wstała, ale jest już implicite zawarta w jego metodzie”) (Lukacs, Przyczynek, s. 54—55). W uzupełnieniu tej uwagi Lukacsa warto dodać, że Marks i Engels wskazali na główne założenia, od których należy wychodzić w filo­zoficznej refleksji nad świadomością potoczną, jak również zatrzy­mali się nieco bliżej nad pewnymi elementami składowymi tej świa­domości, które pod wpływem kapitalistycznych stosunków produkcji ukształtowały się na gruncie praktyki życia codziennego. Dotyczy to głównie potocznych wyobrażeń bourgeois na temat zjawisk i pro­cesów ekonomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *